Terveys

Teksti: Kalevi Rantanen

Kodeiini on vahva kipulääke

Kodeiiniä on syytä käyttää viisaasti. Vaikutus riippuu yksilöllisistä ominaisuuksista.

Kodeiini muuttuu morfiiniksi
Maksan CYP2D6-ent syymi muuttaa kodeiinia morfiiniksi, joka toimii hermos-tossa usealla tavalla. Kipua morfiini lievittää estämällä kipusignaalin välittymisen kes-kushermoston kipuradoissa, yskänärsytys puolestaan helpottuu morfiinin lamatessa ydinjatkeessa sijaitsevan yskänkeskuksen.
Vaikutus riippuu merkittävästi perimästä. Joillakin ihmisillä on CYP2D6-ent syymin muunnos, joka tekee kodeiinin tehottomaksi. Toinen muunnos vauhdittaa morfiinin tuotantoa.
Kodeiini kuuluu yhteen huumeeksi luo-kiteltavien lääkkeiden ryhmään, heikkoihin opioideihin.

Teholääke ankariin kipuihin
Kodeiinilla lievitetään voimakkaita kipuja ja vähennetään yskänärsytystä.
Aivan kaikille lääke ei sovi. Erityisesti potilaat, joilla CYP2D6-entsyymin muun-tumisen takia syntyy liian nopeasti morfii-nia, eivät voi käyttää kodeiinia.
Suurina annoksina kodeiini voi väsyttää ja heikentää tarkkaavaisuutta.
Kodeiini voi aiheuttaa riippuvuutta. Ammattitaitoisessa kipuhoidossa haitat ja vieroitusoireet voidaan ehkäistä välttä-mällä pitkää käyttöä ja lopettamalla kuuri vähitellen.

Lähde: Duodecim, Lääkeinfo, PubMed