Terveys

Teksti: Marianne Salin

Plasebovaikutus

Uutta lääkettä testattaessa varmistetaan aina, että se toimii lumelääkettä eli plaseboa paremmin. Mutta vaikuttaako myös lumelääke? Psykiatrian erikoislääkäri Antti-Jussi Ämmälä vastaa.

MITEN PLASEBOVAIKUTUS MÄÄRITELLÄÄN?
Plasebovaikutus on vaikutus, jonka ihminen kokee lääkettä tai lumelää-kettä ottaessaan ilman, että vaikutus johtuisi mistään lääkkeen tai lume-lääkkeen sisältämästä aineesta. Pla-sebovaikutuksella viitataan hyödyl-liseksi koettuun vaikutukseen, kun taas haitalliseksi koettua vaikutusta kutsutaan nosebovaikutukseksi.

MITEN PLASEBO VAIKUTTAA?
Plasebovaikutuksen mekanismit liittyvät odotuksiin ja motivaatioon. Jos esimerkiksi vahvasti uskoo, että oireet helpottavat, kun on ottanut lääkkeen, pystyy ehkä keskittymään johonkin muuhun, ja olo todellakin helpottuu. Psykologinen mekanismi kykenee siis aktivoimaan biologisen vasteen elimistössä.

MITEN PLASEBON BIOLOGISTA VASTETTA ON TUTKITTU?
Muun muassa kivun hoitoa tutkit-taessa on havaittu, että lumelääke vaikuttaa pitkälti samoihin aivoaluei-siin ja välittäjäaineisiin kuin kipu-lääkkeen aktiivinen ainesosa. Lume-lääke aktivoi siis erittäin tehokkaasti ihmisen luonnollista kivunhallinta-järjestelmää. Samankaltaisia tuloksia on nähty myös masennuksen ja ahdistuksen hoidossa. Todennäköi-sesti plasebovaikutusta on enemmän tai vähemmän muissakin lääkehoidoissa.

MITÄ HYÖTYÄ PLASEBOVAIKUTUKSESTA ON?
Plasebovaikutusta ei ole välttämättä hyödynnetty niin paljon kuin voisi. Se ei liity vain lumelääkkeisiin vaan se ilmenee yhtä lailla todellisen lääkehoidon yhteydessä ja lisää lääkkeen kokonaisvastetta. Onkin tärkeää keskustella riittävästi lääk-keiden hyvistä vaikutuksista, koska ne voivat sitä kautta voimistua. Jos taas keskitytään haittoihin, ne voivat vahvistua nosebovaikutuksen kautta.

MITEN NOSEBOVAIKUTUSTA ON TUTKITTU?
Nosebovaikutus tulee ilmi muun muassa lääketutkimuksissa plase-bovaikutuksen tapaan. Esimerkik-si rokotetutkimuksissa testeihin osallistuneet ovat saaneet haittavai-kutuksia niin rokotteen kuin steriilin vedenkin seurauksena.

Asiantuntija: Ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri Antti-Jussi Ämmälä, Terveystalo

Lisää artikkeleita