Terveys

Teksti: Kalevi Rantanen

Venyttele viisaasti

Venyttely auttaa kehoa palautumaan ja ehkäisee rasitusvammoja. Se parantaa myös kuntoa ja mielialaa.
Veny itsellesi hyvä olo oikeaoppisesti.

Venyttelemällä tyytyväisempi työntekijä

Jo lyhyt venyttely riittää lisää-mään onnellisuutta ja tyyty-väisyyttä työpaikalla, selviää tuoreesta ranskalaistutkimuk-sesta. Tutkimuksessa verrat-tiin palvelualan työntekijöitä, jotka kuntoilivat ja venyttelivät, ja vastaavaa ryhmää, joka ei tehnyt harjoituksia. Harjoitukset tehtiin lounastauolla ja työ-päivän lopussa. Kuntoiluun ja venyttelyyn osallistuneet olivat useammin iloisia ja harvemmin vihaisia kuin vertailuryhmä-läiset. Tutkimuksen taustalla on ranskalainen terveystutkija Anne Courbalay työtovereineen liikuntatieteellisestä IFEPSA-tut-kimuslaitoksesta. Tutkittavana oli 79 keskimäärin 40-vuotiasta palvelualan työntekijää.

Venyttely vahvistaa ikääntynyttä

Liikuntaharjoitus venyttelynau-halla kasvatti 70–80-vuotiaiden ryhmässä käsien lihasvoimaa, havaitsi fysioterapian tutkija Minjoon Kim Tokion Metropoli-tan-yliopistosta. 20 minuutin ve-nyttelyharjoituksia tehtiin kahden kuukauden ajan viitenä päivänä viikossa. Vastaavia tuloksia on saanut urheilututkija António M. Monteiro työtovereineen portu-galilaisesta CIDESD-urheilututki-muskeskuksesta. Aerobicin ohella venyttelyä sisältänyt 32 viikon ohjelma paransi 60–81-vuotiaiden naisten hyvinvointia.

Kipua ei saa tuntea

Venyttelijät eivät noudata neuvoja, jos ranskalaista urheilututkija Nicolas Babaultinia on uskominen. Asiantuntijat muistuttavat, että oikea venyttelytek-niikka on kuitenkin tärkeä, eikä harjoitus saa tuottaa kipua. Tekniikkaneuvoja selkeiden kuvien ja videoi-den kera jakavat verkossa esimerkiksi UKK-instituutti ja Selkäliitto.
Joihinkin vaivoihin venyt-tely te hoaa heikosti. Ella Plosila Jyväskylän yliopis-tosta kävi liikuntatieteen kandidaatin tutkielmas-saan läpi tutkimuksia venyttelyn vaikutuksesta lihasarkuuteen harjoittelun jälkeen: vaikutusta ei ollut.